Powiadomienie o dostawie
Przejdź do treści

Ogólne Warunki korzystania ze sklepu Internetowego MSI Spare Parts

Witamy w sklepie internetowym MSI Spare Parts (https://eu-spareparts.msi.com/). MSI Spare Parts E-Shop i niniejsza strona internetowa są obsługiwane przez Micro-Star Int'l Co., Ltd. (zwana dalej „MSI”) i podlegają warunkom korzystania z usług MSI, które można znaleźć na stronie(https://eu-spareparts.msi.com) Dodatkowe warunki dotyczące sklepu internetowego MSI Spare Parts są wymienione poniżej i mają zastosowanie do korzystania i interakcji ze sklepem internetowym MSI Spare Parts. Warunki sklepu internetowego mają zastosowanie w połączeniu z Warunkami świadczenia usług MSI (zwanych „warunkami”); prosimy o uważne zapoznanie się z obydwoma dokumentami. Jeśli warunki sklepu internetowego MSI Spare Parts są sprzeczne z warunkami korzystania z usług MSI, warunki sklepu internetowego MSI Spare Parts mają pierwszeństwo w zakresie, w jakim konflikt dotyczy sklepu internetowego MSI Spare Parts.

 

MSI oferuje swoje usługi w ramach sklepu internetowego MSI Spare Parts za pośrednictwem wyznaczonych podmiotów stowarzyszonych MSI Polska Sp. z o.o. zlokalizowanych w Polsce w celu fakturowania, wysyłki i obsługi.

 

MSI może udostępniać oryginalne części zamienne do produktów (zwane dalej „częściami zamiennymi”) w celu naprawy lub serwisowania kompatybilnych produktów marki MSI. Zgadzasz się na użycie części zamiennych do naprawy produktu MSI w sposób zgodny z niniejszymi warunkami. ZAKUPIONE CZĘŚCI ZAMIENNE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY, DO KTÓREJ ZOSTAŁY ZAKUPIONE, I NIE MOGĄ BYĆ ODSPRZEDAWANE ANI PRZEKAZYWANE W INNY SPOSÓB. Niektóre scenariusze naprawy wymagają użycia dodatkowych narzędzi.

 

CZĘŚCI ZAMIENNE DOSTARCZANE PRZEZ MSI SĄ PRZEZNACZONE DLA INDYWIDUALNYCH TECHNIKÓW POSIADAJĄCYCH NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE ORAZ NARZĘDZIA DO NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. JEŚLI NIE MASZ DOŚWIADCZENIA W NAPRAWIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH LUB NIE MASZ PEWNOŚCI, CZY ROZPOCZĄĆ SAMODZIELNĄ NAPRAWĘ, PROSZĘ NIE PODEJMUJ PRÓB NAPRAWY SWOJEGO URZĄDZENIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SPRZEDAWCĄ MSI LUB CENTRUM NAPRAWCZYM, ABY UZYSKAĆ POMOC. NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, PONIEWAŻ USZKODZENIA SPOWODOWANE SAMODZIELNĄ NAPRAWĄ NIE BĘDĄ OBJĘTE STANDARDOWĄ GWARANCJĄ PRODUKTU MSI.

 

WSZELKIE INFORMACJE I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOSTARCZONE PRZEZ MSI MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I OPISOWY, NIE NALEŻY UZYWAĆ ICH JAKO ZATWIERDZENIA, ZOBOWIĄZANIA ANI PROFESJONALNEJ PORADY MSI. INFRORMACJE SERWISOWE MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM CZASIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

 

1.KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Podczas korzystania ze sklepu internetowego MSI Spare Parts lub wysyłania do nas wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innych komunikatów ze swojego komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną, takich jak e-mail, SMS, powiadomienia push na telefon komórkowy lub powiadomienia i wiadomości na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług MSI. Możesz zachować kopie tych powiadomień dla swojej dokumentacji. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej.

 

2.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Teksty, grafika, interfejs użytkownika, zdjęcia, znaki, logo, dźwięki, muzyka, oprogramowanie i kod dostępne na naszej stronie i usługach (zwane dalej „treścią”), w tym projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, i układ strony są własnością MSI, są kontrolowane lub licencjonowane przez MSI i są chronione jako forma handlowa patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi i różnymi innymi prawami własności intelektualnej oraz przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, żadna część usług ani treści nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, wyświetlana publicznie, kodowana, ani tłumaczona.

 

3.ZAWARCIE UMOWY

Obszar dostawy to Niemcy, Francja, Polska i Hiszpania.

Kliknięcie przycisku „Kup teraz” nie gwarantuje zakupu towaru znajdującego się w koszyku. Koszyk pokazuje, czy towar jest nadal dostępny. Jeśli towar zostanie wyprzedany w momencie, w którym chcesz dokończyć płatność, proces płatności zostanie zatrzymany.

Potwierdzenie zamówienia wysłane automatycznie po opłaceniu zamówienia nie jest wiążące dla stron. Otrzymane potwierdzenie zamówienia w sklepie internetowym MSI Spare Parts nie oznacza przyjęcia do realizacji zamówienia przez sklep internetowy MSI Spare Parts.

Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie złożenia przez Sklep Internetowy MSI Spare Parts oświadczenia o przyjęciu zamówienia, które zostaje przesłane w osobnej wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie wysyłki), jednak nie później niż w momencie wysłania zamówienia. MSI Spare Parts E-Shop deklaruje akceptację poprzez wysłanie potwierdzenia wysyłki lub wysyłkę towaru w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zamówienia klienta. Jeżeli sklep internetowy MSI Spare Parts nie wystawi oświadczenia o przyjęciu zamówienia w tym terminie, zamówienie klienta uważa się za nieprzyjęte.

 

4.DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Jeśli części zamienne zamówione w sklepie internetowym MSI Spare Parts E-Shop nie są dostępne w momencie składania zamówienia, MSI zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia na towary. Klient zostanie o tym poinformowany. Już dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

 

5.PŁATNOŚĆ

(1) Wszystkie ceny na stronie https://eu-spareparts.msi.com/ podane są w Euro/ PLN i zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT. Jeśli podana cena zawiera podatek VAT, mamy prawo do zmiany ceny w dowolnym momencie przed dostawą, aby odzwierciedlić podwyżkę podatku VAT.

(2) Metody płatności pokazane na stronie zamówienia są dostępne dla klienta.

(3) Dane karty kredytowej nie są przechowywane w sklepie internetowym MSI Spare Parts, ale u wybranego dostawcy usług płatniczych. Obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych dostawcy usług płatniczych.

 

6.WSTRZYMANIE ZWROTU ŚRODKÓW

MSI Spare Parts E-Shop może zatrzymać wszystkie wpływy ze sprzedaży części zamiennych (w tym podatek VAT) do czasu otrzymania przez nas części zamiennych po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy (jak określono poniżej).

 

7.DOSTARCZENIE TOWARU

Uważa się, że części zamienne zostały dostarczone trzy (3) dni po dostarczeniu przez przewoźnika. Po dostarczeniu nie masz prawa odrzucić towarów, które nie są zgodne z umową lub niniejszymi warunkami.

 

8.ODRZUCENIE TOWARU

Jeśli prawidłowo odrzucisz części zamienne, które nie są zgodne z umową, nadal musisz zapłacić pełną cenę za te towary, chyba że odeślesz je do nas na swój koszt przed terminem zapłaty.

 

9.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ SKLEP MSI SPARE PARTS

Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć części zamiennych z przyczyn od nas niezależnych, takich jak niemożność lub niepowodzenie w dostarczeniu nam towarów przez producentów lub dostawców towarów, możemy anulować umowę w dowolnym momencie przed odbiorem towarów, powiadamiając Cię o tym. Niezwłocznie zwrócimy wszelkie wpłacone przez Ciebie lub w Twoim imieniu kwoty na mocy umowy lub w związku z nią. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub szkody wynikające z takiego anulowania zamówienia.

 

10.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie zamówione towary. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zapoznaj się z warunkami określonymi na stronie dotyczącej prawa do odstąpienia od umowy znajdującej się pod adresem https://eu-spareparts.msi.com/pl/pages/return-policy.

 

11.OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Firma MSI może udostępniać części zamienne do zakupu. Części zamienne MSI, z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń ograniczonej gwarancji, są objęte gwarancją na wady produkcyjne sprzętu przez okres trzech (3) miesięcy, począwszy od daty faktury wystawionej przez sklep internetowy MSI Spare Parts.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony konsumentów, szkody spowodowane przez naprawę produktu MSI nie są objęte standardowymi warunkami gwarancji produktu MSI. Diagnoza i serwis takich uszkodzeń produktu mogą podlegać opłatom za usługi pozagwarancyjne podane przez MSI lub autoryzowane centrum MSI do akceptacji.

 

12.WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ W NINIEJSZYCH WARUNKACH I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA, CZĘŚCI ZAMIENNE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” WRAZ Z WSZYSTKIMI WADAMI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI (USTNYCH, PISEMNYCH LUB USTAWOWYCH), W TYM , BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJA NIENARUSZALNOŚCI PRAW, GWARANCJE UKRYTYCH WAD ORAZ GWARANCJE WYDAJNOŚCI I PRZYDATNOŚCI. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I REGULACJE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW, MSI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA, ZGODNIE Z WSZELKIMI TEORIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ ZYSKÓW) WARTOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY LUB USZKODZENIA RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BIZNESOWYCH, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB INFORMACJI) LUB ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA. ROSZCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB USZKODZEŃ CIAŁA ORAZ INNE USTAWOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CENOWE I RAŻĄCE ZANIEDBANIA I CZYNNOŚCI LUB ZANIECHANIA NIE SĄ OGRANICZONE PRZEZ POWYŻSZE WARUNKI, JEŚLI SĄ DOZWOLONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KONSUMENTÓW.

 

W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MSI WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KORZYSTANIA Z CZĘŚCI ZAMIENNYCH LUB NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ŁĄCZNIE ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNY ROSZCZEŃ, W RAMACH JAKICHKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRODUKTU MSI.

 

13.WYŁĄCZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Ograniczona gwarancja MSI na części zamienne nie ma zastosowania, niezależnie od tego, czy część zamienna jest objęta gwarancją, czy nie, w następujących sytuacjach:

 • Część zamienna została uszkodzona w wyniku wypadku, nadużycia, katastrofy, niewłaściwego użytkowania (w tym nieprzestrzegania instrukcji lub ostrzeżeń), niewłaściwej konserwacji, nieodpowiedniego opakowania, zaniedbania, niewłaściwego użycia, błędu operatora;
 • Część zamienna jest uszkodzona z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi korozji, upadków, czynników środowiskowych (w tym temperatury i wilgoci), awarii zasilania, wadliwego zasilania;
 • Część zamienna jest uszkodzona w wyniku przeróbek, zmian, modyfikacji, napraw lub innych usług wykonywanych przez stronę trzecią, która nie jest autoryzowana przez MSI;
 • Akcesorium, aparatura, osprzęt lub urządzenia, które nie są oryginalnie dołączone do części zamiennej lub nie są dostarczane przez MSI;
 • Uszkodzenie lub utrata jakichkolwiek danych, programów lub wymiennych nośników pamięci;
 • Instalacja, przeniesienie lub usunięcie części zamiennej lub jakichkolwiek akcesoriów, aparatury, osprzętu lub innych urządzeń;
 • Normalne zużycie części zamiennej, która jest zużywalna;
 • Część zamienna, w przypadku której nie można przedstawić dowodu zakupu wystawionego przez sklep internetowy MSI Spare Parts lub w przypadku której numer seryjny lub etykieta zostały zniszczone lub usunięte;
 • Część zamienna, która nie została zakupiona w sklepie internetowym MSI Spare Parts lub została wydzierżawiona lub wypożyczona przez stronę trzecią;
 • Uszkodzenia spowodowane przez przewoźnika;
 • Problemy z niezgodnością sprzętu lub oprogramowania;
 • Opłaty za usługi związane z instalacją, demontażem i konfiguracją.

 

14.ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas obchodzenia się z produktem MSI należy przestrzegać następujących środków ostrożności, aby zapobiec problemom z bezpieczeństwem, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci lub mogą spowodować uszkodzenie, utratę danych i mogą zagrozić funkcjonalności produktu:

Ogólne bezpieczeństwo produktu

 • Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych należy umieścić produkt na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
 • Nie umieszczaj produktu w środowisku narażonym na mgłę, dym, wibracje, nadmierne zapylenie, słone lub tłuste powietrze lub inne korozyjne gazy i opary.
 • Nie upuszczaj produktu, ani nie potrząsaj nim.
 • Nie uderzaj, ani nie naciskaj na ekran LCD, ponieważ jest delikatny i może pęknąć lub rozlać się;
 • Jeśli ma to zastosowanie, nie należy używać innego zasilacza niż dołączony do produktu.
 • W stosownych przypadkach odłącz zasilacz sieciowy i akumulator od produktu przed wykonaniem jakichkolwiek procedur instalacyjnych na produkcie.
 • Jeśli przewód zasilający wykorzystuje wtyczkę z 3 bolcami, nie należy usuwać bolca uziemiającego przewodu zasilającego, ponieważ jest on ważnym zabezpieczeniem.
 • Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych mokrymi rękoma.
 • Należy zapobiegać przedostawaniu się do produktu obcych substancji, takich jak woda, inne płyny lub chemikalia, podczas wykonywania procedur instalacji lub demontażu.
 • Użyj uziemionej opaski na nadgarstek przed przystąpieniem do obsługi elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne („ESD”). Dotykając wrażliwego komponentu lub zespołu, upewnij się, że jest on odpowiednio uziemiony.
 • Umieść komponenty (procesor, pamięć, dysk twardy, kartę mini-PCI itp.) na uziemionej podkładce antystatycznej lub na podkładce dostarczonej z komponentami, gdy komponenty są odłączane od produktu.
 • Podzespoły, części i zespoły wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne należy zawsze przenosić wyłącznie w obszarach pracy wolnych od wyładowań elektrostatycznych.

Informacje nt. bezpiecznego korzystania z baterii

Polimerowa bateria litowo-jonowa przeznaczona do zasilania niektórych produktów MSI może puchnąć z różnych powodów, takich jak czas użytkowania, liczba cykli ładowania lub wystawienie na działanie wysokiej temperatury. Spuchnięta bateria może mieć wpływ na działanie urządzenia i nie należy z niej korzystać. Proszę zutylizować spuchniętą baterię w odpowiedni sposób i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub odpowiednim dostawcą usług utylizacji odpadów, aby uzyskać odpowiednie instrukcje. Nie należy wyrzucać baterii do zwykłych pojemników do recyklingu, ani do utylizacji odpadów.

 

Wymiana baterii na niekompatybilną może wpłynąć na warunki bezpieczeństwa produktu chroniące przed uszkodzeniem baterii, co może prowadzić do śmierci, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia mienia i utraty danych.

 • Baterię należy rozładować przed demontażem z urządzenia.
 • Nie próbuj wyjmować spuchniętej baterii, która utknęła w produkcie poprzez przebicie, wygięcie lub zgniecenie z użyciem siły. Fizyczne uszkodzenie lub użycie siły może spowodować zapalenie się baterii oraz wybuch.
 • Nie zgniataj, nie upuszczaj ani nie zginaj baterii. Nie zaleca się również wywierania nacisku na akumulator.
 • Wkładanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii może spowodować wybuch.
 • Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
 • Akumulator poddany skrajnie niskiemu ciśnieniu może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
 • Zawsze trzymaj silne magnetyczne lub elektryczne przedmioty z dala od baterii i produktu.
 • Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami, podczas montażu/demontażu baterii. Niewłaściwe umieszczenie lub wyjęcie może spowodować uszkodzenie produktu i  oraz wywołać pożar, porażenie prądem, doprowadzić do śmierci, obrażenia ciała, uszkodzenie mienia oraz utraty danych.

 

15.KLIENCI BIZNESOWI

 Jeśli jesteś serwisantem/technikiem lub prowadzisz serwis oferujący usługi naprawy konsumentom końcowym, obowiązują następujące dodatkowe warunki:

 • Należy wyraźnie powiadomić klientów końcowych o tym, jakie części są potrzebne do naprawy produktów MSI oraz czy do przeprowadzenia naprawy wymagane są jakiekolwiek oryginalne części zamienne MSI;
 • Klient powinien zostać poinformowany, że nie jesteś autoryzowanym przedstawicielem MSI, ani autoryzowanym centrum napraw lub usługodawcą MSI;
 • Nie możesz składać żadnych oświadczeń, gwarancji, zobowiązań, zobowiązań, umów, ofert ani żadnych prawnie wiążących działań w imieniu MSI wobec swojego klienta końcowego. Nie można podejmować żadnych działań lub zezwalać na brak działań, które mogą zostać zinterpretowane przez klienta końcowego, jako powiązanie transakcji z firmą MSI;
 • Klient powinien zostać poinformowany, że wszelkie uszkodzenia produktu powstałe w wyniku naprawy nie są objęte standardową gwarancją produktu MSI, a dodatkowa diagnostyka lub serwis za pośrednictwem autoryzowanych centrów serwisowych MSI wiąże się z dodatkowymi kosztami;
 • Zabroniona jest odsprzedaż części zamiennych MSI, niezależnie od kompatybilnego produktu MSI, dla którego część ma być przeznaczona do naprawy/serwisu;
 • Zobowiązujesz się nie używać, ani sprzedawać nieoryginalnych zamienników części, które naruszają prawa własności intelektualnej MSI lub mogą wprowadzać klientów końcowych w błąd, że takie nieoryginalne części są autentycznymi częściami zamiennymi MSI poprzez nieautoryzowane umieszczenie logo MSI lub innej własności intelektualnej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i jest zgodnie z nim interpretowany, niezależnie od norm konfliktów zasad prawnych, a wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd zlokalizowany najbliżej MSI Polska Sp. z .o.o. Każde postanowienie unieważnione przez sąd zostaną usunięte, a pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy. Brak wyegzekwowania przez MSI jakiegokolwiek prawa nie będzie zaliczany do zrzeczenia się. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności wynikające z okoliczności poza działaniem MSI. Niniejsze warunki nie mogą zostać przeniesione ani w żaden inny sposób przetransferowane przez użytkownika na żadną inną stronę trzecią; a wszelkie nieautoryzowane transfery zostaną unieważnione. Niniejsze warunki stanowią całość umowy między stronami w odniesieniu do świadczonych usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikacje, oświadczenia lub dyskusje, ustne oraz inne.

Order Track